DHL EXPRESS - uvjeti dostave

Kada naručujete usluge DHL-a, vi u svojstvu “Pošiljatelja” suglasni ste u svoje ime i u ime svakog drugog koji ima udjela u Pošiljci, da se ovi uvjeti primjenjuju od trenutka kada DHL primi pošiljku, osim ako nije drugačije pismeno dogovoreno sa ovlaštenim djelatnikom DHL-a.

Termin “Pošiljka” podrazumijeva sve dokumente ili pakete koji se šalju po jednom tovarnom listu i koje se otprema na bilo koji način koji odabere DHL, uključujući zračnim putem, cestovnim ili bilo kojim drugim sredstvom. Termin “Tovarni list” označava bilo koju naljepnicu proizvedenu od strane DHL-ovog automatskog sistema, tovarni list ili obavijest o isporuci, koja mora sadržati ove Uvjete. Svaka pošiljka se otprema na osnovi ograničene odgovornosti kao što je ovdje navedeno. Ako Pošiljatelj zahtijeva veću zaštitu, tada se dogovara osiguranje koje se dodatno plaća. (Za dodatne obavijesti, molimo, pogledajte dalje u tekstu.) Termin “DHL” označava bilo kojeg člana mreže DHL Express.

1. Carina, Izvoz i Uvoz

DHL može vršiti slijedeće aktivnosti u ime Pošiljatelja, a u svrhu pružanja svojih usluga:
(1) ispunjavati dokumente, dopunjavati šifre proizvoda ili usluga i plaćati bilo koje carinske ili porezne pristojbe propisane zakonima i propisima, (2) djelovati kao špediter   Pošiljatelja u svrhu carinjenja i izvozne kontrole i kao Primatelj-uvoznik  isključivo za svrhu određivanja carinskog posrednika za obavljanje carinjenja i carinske evidencije i (3) preusmjeriti isporuku uvozniku Primatelja ili na neku drugu adresu po nalogu bilo koje osobe za koju DHL smatra da ju je razumno smatrati ovlaštenom.

2. Neprihvatljive pošiljke

Pošiljatelj je suglasan da je pošiljka prihvatljiva za  isporuku, odnosno da  se smatra neprihvatljivom ako je:

 • klasificirana kao opasni materijal,  opasna roba, zabranjena ili ograničena vrsta robe propisana od IATA-e (International Air Transportation Association - Međunarodno udruženje zračnih prijevoznika), ICAO-a (International Civil Aviation Organisation -Međunarodna organizacije civilnog zračnog prijevoza), ADR- Uredba o opasnim materijama u Europskom cestovnom prijevozu ili bilo kojeg resora vlade  ili koje druge relevantne organizacije;
 • nije pripremljena carinska deklaracija kada ju je bilo potrebno priložiti prema važećim carinskim propisima;
 • sadrži krivotvorenu robu, životinje, zlato ili srebro u polugama ili šipkama, novac, porezne markice, prenosive instrumente plaćanja koji glase na donositelja, drago kamenje i plemenite metale pravo ili imitaciju oružja te dijelove, eksplozive i streljiva, ljudske ostatke, pornografiju ili ilegalne narkotike / droge.
 • sadrži bilo koji drugi predmet koji DHL odluči da ne može prevesti sigurno ili zakonito, ili
 • je ambalaža neispravna ili neadekvatna

3. Isporuke i pošiljke koje nije moguće isporučiti

Pošiljke se ne mogu isporučivati  na poštanske pretince ili poste restante. Pošiljke se isporučuju na adresu Primatelja koju je dao Pošiljatelj, (a koja će se u slučaju poštanskih usluga smatrati prvom prijemnom poštanskom uslugom), ali za kojeg nije nužno da bude imenovan osobno kao Primatelj. Adrese primatelja sa centralnim prijemnim područjem bit će isporučivane na to područje. Ako Primatelj odbije isporuku ili  odbije platiti za nju, ili se Pošiljka smatra neprihvatljivom, ili ako je potcijenjena za potrebe carinjenja, ili ako se Primatelj ne može na razuman način identificirati ili locirati, DHL će poduzeti razumne napore da Pošiljku vrati Pošiljatelju o njegovom trošku. Ukoliko se to ne uspije obaviti, DHL može Pošiljku prodati, ili je se riješiti bez ikakve odgovornosti prema Pošiljatelju ili  bilo kome drugome, a uz prethodnu primjenu naplate usluga i s tim povezanih administrativnih troškova. Razliku u cijeni postupka prodaje Pošiljke treba vratiti Pošiljatelju.

4. Pregled

DHL ima pravo otvoriti i pregledati Pošiljku bez prethodne obavijesti

5. Naplata i obračun pošiljke

Troškovi Pošiljke DHL-a obračunavaju se prema višoj težini, da li stvarnoj  ili volumetričkoj, a svaka Pošiljka može se ponovno vagati ili ponovno mjeriti od strane DHL-a da bi se potvrdila dotična kalkulacija. Pošiljatelj će platiti ili nadoknaditi DHL-u sve troškove slanja  Pošiljke, kao i dodatne troškove i troškove carinskih pristojbi i poreza za usluge koje je davao DHL u svoje ime ili za Pošiljatelja, Primatelja ili bilo koju treću stranu, te sva potraživanja, naknade i troškove koju mogu nastati u slučaju da se utvrdi da je Pošiljka neprihvatljiva za transport (kao što je opisano u članu 2.)

6. Odgovornost DHL-a

Odgovornosti DHL-a je strogo ograničena na direktan gubitak po kilogramu/funti, prema ovom članku 6. Sve druge vrste gubitka ili oštećenja isključuju se (uključivo ali ne samo: gubitak zarade, prihoda, kamata, budućih poslova), bilo da je takav gubitak ili šteta posebna ili indirektna, i čak ako je DHL upozoren na  rizik takvog gubitka ili štete prije ili nakon prihvaćanja Pošiljke, budući da se Pošiljatelj  može osigurati od posebnih rizika. Ako se Pošiljka prevozi kombiniranim transportom: zrakom, cestom ili drugim načinom transporta, smatra se da je prevežena zrakom. Odgovornost DHL-a po pitanju bilo kojeg prijevoza Pošiljke, a bez predrasuda obzirom na članke 7 – 11, ograničena je na stvarnu gotovinsku vrijednost Pošiljke i ne može prelaziti
-US$ 25/kilogramu ili US$ 11.34/funti  za Pošiljke u zračnom prijevozu ili drugim ne-cestovnim načinima prijevoza; ili
-US$ 12/kilogram ili US$ 5,44/funti za Pošiljke u cestovnom prijevozu
Reklamacije su ograničene na jednu reklamaciju po Pošiljci, čije će rješenje biti potpuna nagodba za sav gubitak i sve štete s tim u vezi. Ako Pošiljatelj smatra ta ograničenja  nedovoljnima, mora dati posebnu deklaraciju o vrijednosti i zahtjev za osiguranjem kao što je opisano u članu 8 (Osiguranje Pošiljke) ili mora izvršiti vlastite aranžmane osiguranja, a ukoliko to propusti učiniti, pretpostavlja se da sav rizik  gubitka ili oštećenja snosi Pošiljatelj.

7. Vremenska ograničenja za reklamacije

Sve reklamacije se moraju podnijetii DHL-u u pismenom obliku u roku od trideset (30) dana od dana kada DHL prihvati Pošiljku, a ukoliko se to propusti, DHL neće imati nikakvih odgovornosti.

8. Osiguranje Pošiljke *

DHL može dogovoriti osiguranje za Pošiljatelja koje pokriva njenu stvarnu gotovinsku vrijednost, uzimajući u obzir fizičko oštećenje Pošiljke, ukoliko Pošiljatelj ispuni dio o osiguranju na prednjoj strani tovarnog lista ili to zatraži preko DHL-ovog automatskog sistema i plati odgovarajuću premiju. Osiguranje Pošiljke ne uključuje indirektan gubitak ili oštećenje, kao ni gubitak ili oštećenje koje je uzrokovano kašnjenjem.
*Nije moguća za Global Mail uslugu

9. Kašnjenje Pošiljaka

DHL će poduzeti svaki razumni napor kako bi isporučio Pošiljku prema redovnom rasporedu isporuka DHL-a, ali rok isporuke nije zajamčen, nije obvezujući  i ne čini dio ugovora.  DHL ne odgovara za bilo koja oštećenja ili gubitke koji mogu nastati zbog kašnjenja.
Određene usluge u nekim slučajevima imaju garanciju povrata novca za slanje pošiljke u vidu odobrenja ili povrata novca zbog kašnjenja pošiljke ili njezinih dijelova. Garancija povrata novca- Odredbe i uvjeti dostupni su na web stranici DHL (www.dhl.com) ili DHL službi za korisnike.

10. Okolnosti izvan kontrole DHL-a

DHL nije odgovoran za bilo kakav gubitak ili štetu koja proizlazi iz okolnosti koje su izvan kontrole DHL-a. One uključuju, ali nisu ograničene na: električno ili magnetsko oštećenje ili brisanje elektronskih ili fotografskih slika, podataka ili snimaka, bilo koja greška ili svojstvo  vezano za prirodu Pošiljke, čak i ako je poznata DHL-u, bilo koji čin ili propust od strane osobe koja nije zaposlenik DHL-a tj. Pošiljatelj, Primatelj, treća strana, carinik ili državni službenik, "Viša sila" - npr. potres, ciklon, oluja, poplava, magla, rat, zrakoplovna nesreća ili embargo, pobune ili građanskog rata, industrijskog djelovanja.      

11.       Međunarodne konvencije

11.1.  Ako se Pošiljka prevozi zrakom, a prijevoz zahtijeva krajnje odredište ili zaustavljanje u zemlji koja nije zemlja polazišta, ukoliko je  primjenjiva na taj slučaj primjenjuje se Montrealska konvencija, ili Varšavska konvencija. Za međunarodni cestovni prijevoz može se primijeniti Konvencija za međunarodni prijevoz robe cestom (CMR). Ove konvencije ograničavaju odgovornost DHL-a  za gubitak ili štetu.

12. Pošiljateljeve garancije i osiguranje od štete

Pošiljatelj će nadoknaditi štetu DHL-u i neće ga smatrati krivim za bilo koji gubitak ili štetu proizašlu iz činjenice propusta Pošiljatelja da radi u skladu sa važećim zakonima i propisima, niti za to ako Pošiljatelj prekrši slijedeće garancije i uvjete:

 • da su sve informacije koje Pošiljatelj ili njegovi zastupnici  daju  potpune i točne;
 • da je Pošiljka pripremljena na siguran način od strane zaposlenika Pošiljatelja;
 • da je Pošiljatelj zaposlio pouzdano osoblje da pripreme Pošiljku;
 • da je Pošiljatelj zaštitio Pošiljku od neovlaštenog rukovanja tijekom pripreme, skladištenja i transporta do DHL-a;
 • da je Pošiljka ispravno označena i adresirana i zapakirana na načina da osigura siguran transport  uz uobičajeno rukovanje;
 • da se poštivalo sve carinske, uvozne, izvozne i ostale zakone koji se odnose na Pošiljku; i
 • da je tovarni list potpisan od strane ovlaštenog zastupnika Pošiljatelja i da su ovi Uvjeti neprisilna obaveza Pošiljatelja.

 13. Ruta

Pošiljatelj je suglasan sa svakom rutom i skretanjima, uključujući mogućnost da se Pošiljka može slati posrednim putem uz mjesta zaustavljanja.

14. Važeći zakon

Bilo koja nesuglasica koja proizlazi iz ovih uvjeta ili je na bilo koji način povezana sa njima, bit će predmet, u korist DHL-a,  ne-eksluzivne nadležnosti sudova, a prema pravosuđu zemlje polazišta Pošiljke i Pošiljatelja koje  neopozivo podliježe toj jurisdikciji, osim ako nije suprotno  važećem zakonu.

15. Odvojivost

Pravno nevaženje ili nemogućnost primjene bilo koje klauzule ovih Uvjeta neće utjecati na ni jedan njihov dio.

DHL International d.o.o.
Utinjska 40
10020 Zagreb